Mgr. Milan Bartoň, advokát

Jsem advokátem působícím zejména v Praze, ale v případě potřeby jsem připraven hájit zájmy klienta takřka kdekoliv. Mým cílem je najít pro klienta nejlepší dostupné řešení, které bude vyhovovat jeho potřebám. Mám četné zkušenosti se zastupováním klientů před civilními, ale i trestními soudy, a to napříč celou republikou.

Své znalosti jsem načerpal během studií na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Tyto znalosti jsem důsledně rozšířil během své praxe u tří pražských advokátních kanceláří, ve kterých jsem se zabýval poskytováním komplexních právních služeb z různých oborů.

Mgr. Milan Bartoň, advokát

Proč zvolit nás?

V naší kaceláři si můžete být jistí, že zájmy klienta jsou na prvním místě. Vždy budeme hledat pro klienta nejlepší dostupné řešení. S ohledem na to, že svoji práci milujeme, odráží se tento náš přístup i v kvalitě poskytovaných právních služeb.

Preciznost

Nechceme být pouhým průměrem na poli advokacie, svá podání precizujeme za součinnosti s klientem k výsledku, se kterým jsme oba spokojeni.

Diskrétnost

Ze zákona jsme vázáni mlčenlivostí, a proto nemusíte mít obavy se nám svěřit s podrobnostmi Vašeho případu. Této mlčenlivosti nás může zprostit pouze klient.

Komunikace

Víme, že daný případ je pro Vás velmi důležitý, a proto jsme připraveni Vám zodpovědět Vaše dotazy a průběžně Vás informovat o stavu jeho řešení.

Moderní technologie

Při své práci využíváme moderní technologie, které šetří čas, čímž snižují i výslednou cenu právní služby. V případě zájmu je možné zřídit klientovi dálkový zabezpečený přístup k části elektronického spisu, takže ihned vidí, v jaké fázi se jeho případ aktuálně nachází.

Právní služby poskytujeme zejména v těchto oblastech:

Trestní právo

» Obhajoba v trestním řízení vč. přípravného řízení a hlavního líčení

» Vazební zasedání

» Zastupování poškozeného v trestním řízení

» Trestní oznámení

Občanské právo

» Sepis, kontrola a revize všech typů smluv např. kupní smlouvy, darovací, smlouvy o zápůjčce (půjčce)

» Dohody o narovnání, uznání dluhů, ručení, postoupení pohledávek, přistoupení k závazku, započtení apod.

» Vymáhání pohledávek mimosoudní i soudní cestou, a to včetně bezdůvodného obohacení

» Podání návrhu na výkon rozhodnutí vč. zastupování klienta během exekučního řízení

» Zastupování před soudy vč. podání žaloby, opravných prostředků apod.

» Vymáhání pohledávek

 

Právo nemovitostí

» Převody bytů vč. družstevních např. smlouvy kupní, darovací, o převodu podílu v družstvu a jejich případné revize

» Smlouvy o prodeji ostatních nemovitostí

» Smlouvy o smlouvě budoucí

» Návrhy na katastr nemovitostí

» Nájemní smlouvy

» Vypořádání spoluvlastnictví

Přestupky a správní řízení

» Přestupky v dopravě

» Ostatní přestupky

» Zastupování v rámci správního řízení

Pracovní právo

» Pracovní smlouvy a jejich revize

» Dohody o pracích konaných mimo pracovní  poměr

» Ukončování pracovněprávních vztahů

» Zastupování před soudy

Advokátní úschovy

» Úschovy peněz
např. při prodeji nemovitostí

» Úschovy listin

Odměna

S klientem je zpravidla uzavřena smlouva o poskytování právních služeb, ve které je přesně vymezen způsob odměňování advokáta za vykonané právní služby. Před uzavřením smlouvy je klient informován o předpokládaném rozsahu poskytovaných služeb v dané věci a cenovém odhadu. Před započetím poskytování právní služby klient složí advokátovi přiměřenou zálohu, zpravidla v hodnotě 3 – 5 úkonů nebo hodin. Nejčastější typy smluvních odměn jsou uvedeny níže. Tyto smluvní odměny lze i kombinovat, pokud to jejich povaha připouští. V případě, že klient žádá o okamžité poskytnutí právní služby (tj. zpravidla 1-2 dny před koncem lhůty), a časové možnosti advokáta toto dovolují, je účtován expresní příplatek ve výši 35 – 100% v závislosti na složitosti a délce lhůty k poskytnutí právní služby.

Vedle odměny jsou klientovi přeúčtovány hotové výdaje, které advokát vynaloží v souvislosti s poskytnutím právní služby – např. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, náklady na pořízení znaleckých posudků a překladů a dále též náhrady za promeškaný čas v případě, že je jednotlivý úkon právní služby poskytován mimo sídlo advokáta.

Podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování právních služeb popř. v advokátním tarifu, pokud tato smlouva není uzavřena.

V případě pravidelného poskytování právních služeb nebo vyššího požadovaného objemu služby poskytujeme klientům speciální zvýhodněné cenové nabídky.

Neváhejte, a objednejte se na úvodní konzultaci! V případě, že se rozhodneme pro další spolupráci, bude tato konzultace zcela zdarma. V případě, že se pro další spolupráci nedohodneme, tak za úvodní konzultaci do 30min zaplatíte pouze 1000,- Kč. V případě, že by byla konzultace delší, uplatní se základní hodinová sazba uvedená níže.

Smluvní odměna

Časová odměna advokáta je stanovena individuálně, a to vždy v závislosti na složitosti případu a typu poskytovaných právních služeb. Klientovi je účtován skutečně vynaložený čas v poměrné výši za každou započatou hodinu, a to v sazbě od 1.700,- Kč. K ceně není účtováno DPH, nejsme plátci. Jedná se o nejpoužívanější způsob stanovení odměny.

Fixní odměna je předem dohodnutá odměna za celý balíček právní služby, bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právní služby.

Podíl na hodnotě věci či výsledku sporu.

Paušální měsíční odměna za stanovený rozsah poskytovaných služeb.

Mimosmluvní odměna

Není-li s klientem sjednána smluvní odměna za právní služby, náleží advokátovi odměna stanovená na základě advokátního tarifu (vyhlášky č. 177/1996 Sb.). Tato vyhláška konkrétně stanoví jednotlivé úkony právní služby, jakožto i cenu za jeden úkon této služby, nejčastěji s ohledem na  cenu peněžitého plnění apod.

Zavolejte nám

214 214 797

Pondělí – Čtvrtek 9:30 – 18:00

Napište nám

info(at)bartonlegal.cz

Sídlo kanceláře

Sázavská 749/22, Praha 2

Identifikační údaje

Mgr. Milan Bartoň, advokát

ev. číslo ČAK 17797

IČO: 047 29 366

Informace pro klienty spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodaří mezi stranami urovnat přímo, se může spotřebitel obrátit na Českou advokátní komoru.