Mgr. Milan Bartoň, advokát

Jsem advokátem působícím zejména v Praze, ale v případě potřeby jsem připraven hájit zájmy klienta takřka kdekoliv. Mým cílem je najít pro klienta nejlepší dostupné řešení, které bude vyhovovat jeho potřebám. Mojí specializací je zastupování klientů před civilními a trestními soudy. Mám rovněž četné zkušenosti s tvorbou a revidováním různých typů smluv tak, aby odpovídaly potřebám klienta.

Mgr. Milan Bartoň, advokát

Proč zvolit moji kancelář?

U mne v kanceláři si můžete být jistí, že zájmy klienta jsou vždy na prvním místě. Vždy budu hledat pro klienta nejlepší dostupné řešení. S ohledem na to, že mne práce advokáta i baví, odráží se tento můj přístup i v kvalitě poskytovaných právních služeb.

Preciznost

Nechci být pouhým průměrem na poli advokacie, svá podání precizuji za součinnosti s klientem k výsledku, se kterým jsme oba spokojeni.

Diskrétnost

Ze zákona jsem vázán mlčenlivostí, a proto nemusíte mít obavy se mi svěřit s podrobnostmi Vašeho případu. Této mlčenlivosti mne může zprostit pouze klient.

Komunikace

Vím, že daný případ je pro Vás velmi důležitý, a proto jsem připraven Vám zodpovědět Vaše dotazy a průběžně Vás informovat o stavu jeho řešení.

Moderní technologie

Při své práci využívám moderní technologie, které šetří čas, čímž snižují i výslednou cenu právní služby. V případě zájmu mohu zřídit klientovi dálkový zabezpečený přístup k části elektronického spisu, takže ihned vidí, v jaké fázi se jeho případ aktuálně nachází.

Právní služby poskytuji zejména v těchto oblastech:

Trestní právo

» Obhajoba v trestním řízení vč. přípravného řízení a hlavního líčení

» Vazební zasedání

» Zastupování poškozeného v trestním řízení

» Trestní oznámení

Občanské právo

» Sepis, kontrola a revize všech typů smluv např. kupní smlouvy, darovací, smlouvy o zápůjčce (půjčce)

» Dohody o narovnání, uznání dluhů, ručení, postoupení pohledávek, přistoupení k závazku, započtení apod.

» Vymáhání pohledávek mimosoudní i soudní cestou, a to včetně bezdůvodného obohacení

» Podání návrhu na výkon rozhodnutí vč. zastupování klienta během exekučního řízení

» Zastupování před soudy vč. podání žaloby, opravných prostředků apod.

» Vymáhání pohledávek

Právo nemovitostí

» Převody bytů vč. družstevních např. smlouvy kupní, darovací, o převodu podílu v družstvu a jejich případné revize

» Smlouvy o prodeji ostatních nemovitostí

» Smlouvy o smlouvě budoucí

» Návrhy na katastr nemovitostí

» Nájemní smlouvy

» Vypořádání spoluvlastnictví

Přestupky a správní řízení

» Přestupky v dopravě

» Ostatní přestupky

» Zastupování v rámci správního řízení

Pracovní právo

» Pracovní smlouvy a jejich revize

» Dohody o pracích konaných mimo pracovní  poměr

» Ukončování pracovněprávních vztahů

» Zastupování před soudy

Advokátní úschovy

» Úschovy peněz
např. při prodeji nemovitostí

» Úschovy listin

Odměna

S klientem je zpravidla uzavřena smlouva o poskytování právních služeb, ve které je přesně vymezen způsob odměňování advokáta za vykonané právní služby. Před uzavřením smlouvy je klient informován o předpokládaném rozsahu poskytovaných služeb v dané věci a cenovém odhadu. Před započetím poskytování právní služby klient složí advokátovi přiměřenou zálohu, zpravidla v hodnotě 3 – 5 úkonů nebo hodin. Nejčastější typy smluvních odměn jsou uvedeny níže. Tyto smluvní odměny lze i kombinovat, pokud to jejich povaha připouští. V případě, že klient žádá o okamžité poskytnutí právní služby (tj. zpravidla 1-2 dny před koncem lhůty), a časové možnosti advokáta toto dovolují, je účtován expresní příplatek ve výši 35 – 100% v závislosti na složitosti a délce lhůty k poskytnutí právní služby.

Vedle odměny jsou klientovi přeúčtovány hotové výdaje, které advokát vynaloží v souvislosti s poskytnutím právní služby – např. soudní a jiné poplatky, cestovní výdaje, náklady na pořízení znaleckých posudků a překladů a dále též náhrady za promeškaný čas v případě, že je jednotlivý úkon právní služby poskytován mimo sídlo advokáta.

Podrobnosti jsou uvedeny ve smlouvě o poskytování právních služeb popř. v advokátním tarifu, pokud tato smlouva není uzavřena.

V případě pravidelného poskytování právních služeb nebo vyššího požadovaného objemu služby poskytujeme klientům speciální zvýhodněné cenové nabídky.

Neváhejte, a objednejte se na úvodní konzultaci! V případě, že se rozhodneme pro další spolupráci, bude tato konzultace zcela zdarma. V případě, že se pro další spolupráci nedohodneme, tak za úvodní konzultaci do 30min zaplatíte 2.000,- Kč. V případě, že by byla konzultace delší, uplatní se základní hodinová sazba uvedená níže.

Smluvní odměna

Časová odměna advokáta je stanovena individuálně, a to vždy v závislosti na složitosti případu a typu poskytovaných právních služeb. Klientovi je účtován skutečně vynaložený čas v poměrné výši za každou započatou hodinu, a to v sazbě od 3.100,- Kč. K ceně není účtováno DPH, nejsem plátce. Jedná se o nejpoužívanější způsob stanovení odměny.

Fixní odměna je předem dohodnutá odměna za celý balíček právní služby, bez ohledu na časovou náročnost a počet úkonů právní služby.

Podíl na hodnotě věci či výsledku sporu.

Paušální měsíční odměna za stanovený rozsah poskytovaných služeb.

Mimosmluvní odměna

Není-li s klientem sjednána smluvní odměna za právní služby, náleží advokátovi odměna stanovená na základě advokátního tarifu (vyhlášky č. 177/1996 Sb.). Tato vyhláška konkrétně stanoví jednotlivé úkony právní služby, jakožto i cenu za jeden úkon této služby, nejčastěji s ohledem na  cenu peněžitého plnění apod.

Zavolejte mi

214 214 797

Pondělí – Čtvrtek 9:00 – 17:30

Napište mi

info(at)bartonlegal.cz

Sídlo kanceláře

Slezská 2127/13, Praha 2

120 00

Identifikační údaje

Mgr. Milan Bartoň, advokát

ev. číslo ČAK 17797

IČO: 047 29 366

Informace pro klienty spotřebitele

Česká advokátní komora byla pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz. V případě sporu mezi spotřebitelem a advokátem, který se nepodaří mezi stranami urovnat přímo, se může spotřebitel obrátit na Českou advokátní komoru.